Inschrijven nieuwe leerlingen

Plek voor nieuwe leerlingen
Kennings makings
gesprek

Aanname van kinderen

Vanuit onze oecumenische identiteit zijn alle kinderen welkom op onze school. De keuze voor een basisschool is voor ouders vaak een spannend proces. Wij hebben dan ook twee verschillende procedures beschreven, zodat de te nemen stappen helder zijn. Als een kind vier jaar wordt en voor het eerst naar een basisschool gaat, dan volgen wij de procedure startende instromer zoals hieronder wordt uitgelegd. Wanneer kinderen ouder zijn dan vier jaar en bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere school moeten, dan volgen wij de procedure tussentijdse instromers.

Startende instromers
Startende instromers zijn kinderen die vier jaar worden en voor het eerst naar school gaan waarbij het uitgangspunt voor toelating is dat uw kind zindelijk is. Het is op De Ladder gebruikelijk dat nieuwe ouders tussen de 2e en 3e verjaardag van hun kind zich gaan oriënteren op een basisschool.
Wij hebben drie open ochtenden per schooljaar. De directeur geeft uitleg over de visie en werkwijze van de school. Daarna worden ouders door kinderen rondgeleid op school.
Wettelijk mogen kinderen vanaf hun 3e verjaardag worden ingeschreven bij een basisschool. Daarom krijgen ouders met een kind jonger dan 3 jaar een interesse formulier mee. Door het invullen en ondertekenen van het formulier geven zij hun interesse voor een plaats voor hun kind op de school aan. Het interesse formulier geeft geen voorrang en geen recht op plaatsing op De Ladder. Ouders met een kind ouder dan 3 jaar krijgen een inschrijfformulier mee en kunnen dit formulier invullen als zij voor De Ladder kiezen.
Het ingevulde interesse formulier wordt door de administratie verwerkt. Wanneer een kind op de interesse lijst de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden heeft bereikt, dan wordt er contact opgenomen met de ouders of zij nog steeds geïnteresseerd zijn in De Ladder. Als zij nog geïnteresseerd zijn, dan ontvangen zij van de administratie een inschrijfformulier om hun kind in te schrijven op De Ladder. Na het contact met de ouders, wordt het interesse formulier vernietigd.
Het inschrijfformulier wordt verwerkt door de administratie, na verwerking van de gegevens wordt het inschrijfformulier digitaal bewaard in het leerlingadministratiesysteem (ParnasSys). Ouders ontvangen een bevestiging van de verwerking van de gegevens. Het fysieke inschrijfformulier wordt vernietigd.

Tussentijdse instromers
Tussentijdse instromers zijn kinderen die al naar school gaan en instromen vanuit andere basisscholen, bijvoorbeeld door verhuizing. Als kinderen al op een andere basisschool onderwijs hebben gevolgd, weten ouders en leerkrachten van de vorige school welke onderwijsbehoeften een kind heeft. Wij vinden het belangrijk dat wij aan deze onderwijsbehoeften kunnen voldoen. Daarom onderzoeken we altijd of een overstap verantwoord is en of wij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Wij volgen de volgende procedure:

  • Ouders maken een afspraak met de directeur voor een intakegesprek. De intern begeleider (IB’er) is eventueel bij het intakegesprek aanwezig.
  • Tijdens het intakegesprek winnen directie en IB bij de ouders/verzorgers informatie in over de reden van de tussentijdse plaatsing en over de onderwijsbehoeften van het kind.
  • Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op De Ladder neemt de IB’er contact op met de school van herkomst om informatie over de leerling in te winnen en de rapportage uit het leerlingvolgsysteem op te vragen. Alle bevindingen van de IB’er worden teruggekoppeld naar de directeur.
  • De directeur besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind en motiveert het genomen besluit bij de ouders en school van herkomst. Daarna kan overgegaan worden tot inschrijving.

Definitieve inschrijving
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangen ouders een aanmeldingsbevestiging.
Na de aanmeldingsbevestiging heeft een school maximaal 6 weken de tijd om over te gaan tot definitieve inschrijving. In deze periode bekijkt de school of er voldaan kan worden aan de onderwijsbehoefte van de leerling.

Wenmomenten
Ongeveer zes weken voordat een kind vier jaar wordt neemt de toekomstige leerkracht van het kind contact op met de ouders om wenmomenten af te spreken. Kinderen die vier jaar worden mogen twee keer een ochtend en twee keer een hele dag komen wennen op school. Als een kind in de zomervakantie of vlak na de zomervakantie vier jaar wordt, dan wordt met ouders overlegd over de wenmomenten. Een kind kan voor de zomervakantie komen wennen of direct na de zomervakantie starten in de kleuterklas.

Overdracht
Als kinderen voordat zij naar school komen op een kinderdagverblijf of peutergroep zijn geweest, dan wordt er een overdrachtsformulier ingevuld. Ouders geven toestemming aan het kinderdagverblijf of peutergroep om dit formulier met de school te delen. De Ladder zorgt dat de formulieren worden opgeslagen in het leerling administratiesysteem (ParnasSys).
Als kinderen eerst op een andere school onderwijs hebben gehad, dan wordt er door de vorige school een Onderwijskundig Rapport (OKR) opgesteld. Ouders geven toestemming aan de vorige school om het OKR te delen met De Ladder. Het OKR wordt opgeslagen in het leerling administratiesysteem (ParnasSys).