Kanjertraining

We vertrouwen elkaar
Certificaat kanjerschool

De Ladder hecht veel waarde aan een veilig speel- en werkklimaat, zodat leerlingen samen kunnen leren en zich ontwikkelen. De Ladder heeft gekozen voor de Kanjertraining om een sociaal veilige school te creëren. We hebben in juni 2018 het officieel erkende certificaat Kanjerschool behaald! We gaan uit van de positieve eigenheid van de mens, die het verlangen heeft goed te doen. De school wordt gezien als een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen, waar je samen oefent in sociale vaardigheden. Onder sociaal veilige school verstaan we een school waarin we de Kanjerafspraken hanteren. Deze Kanjerafspraken sturen het pedagogische handelen van de leerkracht en worden dagelijks gebruikt om de sfeer en omgang in de klas prettig te houden. Als kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan, zullen ze beter presteren op school. Conflicten worden opgelost waarbij gekeken wordt wat ieder kind in een dergelijke situatie heeft te leren. Dit betekent dat we uitgaan van de wereld van vertrouwen en niet die van wantrouwen. Als we in de wereld van wantrouwen terecht komen is het zaak dit professioneel op te lossen, zodat we gezamenlijk weer vanuit vertrouwen kunnen handelen.

 

De kanjerlessen worden iedere week gegeven in alle groepen. Tijdens de training worden vertrouwensoefeningen gedaan, gesprekken gevoerd, opdrachten uitgevoerd en verhalen voorgelezen. Dit om op een bewuste manier vaardigheden aan te leren en om te gaan met sociale situaties, inzicht te krijgen in het eigen gedrag en het effect hiervan op je klasgenoten. Meer lezen? Het beleid sociaal veilige school is opgenomen in het downloadcentrum onder beleid.