Missie en visie

Samen ontdekken
Onderzoeken

Missie en visie

De missie van de school is het verzorgen van  goed onderwijs in een veilige omgeving, zodat leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen, zelfvertrouwen hebben en beschikken over basisvaardigheden voor de toekomst. Respect en vertrouwen zijn de basis van ons pedagogisch klimaat. Zelfstandig werken en samenwerkend leren staan daarbij centraal. Vanuit de visie stap voor stap de wereld in ontwikkelen leerlingen zich optimaal. Aanvullend aan onze visie hebben wij onze pedagogische visie gebaseerd op de Kanjertraining, heeft onze didactische visie ontwikkelingsgericht werken als uitgangspunt en onze komt onze oecumenische visie tot uiting in maatschappelijke betrokkenheid.

Pedagogische visie

Wij gaan uit van de positieve eigenheid van een kind, die het verlangen heeft het goed te doen. De school wordt gezien als een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je samen oefent in sociale vaardigheden. Onder een veilige omgeving verstaan we een school waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, met plezier naar school gaan en leren omgaan met tegenslag of conflicten. Om dat voor elkaar te krijgen, hanteren wij de Kanjerafspraken vanuit de Kanjertraining. De Kanjerafspraken we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen en we hebben plezier sturen het pedagogisch handelen van de leerkracht en worden dagelijks gebruikt om de sfeer en omgang in de klas prettig te houden. In juni 2018 zijn wij een officieel gecertificeerde Kanjerschool geworden.

 

De kanjerlessen worden iedere week gegeven in alle groepen. De afspraken en pedagogische principes worden dagelijks toegepast. Tijdens de kanjerlessen worden vertrouwensoefeningen gedaan, verhalen verteld, gesprekken gevoerd en toneelstukjes uitgespeeld. Dit om op een bewuste manier sociale vaardigheden aan te leren, inzicht te krijgen in het eigen gedrag en het effect op klasgenoten. Inzichten die kinderen ontwikkelen zijn: humor en plezier is fijn, zolang er ook vertrouwen is. Uitlachen en pesten wordt niet geaccepteerd. De leiding nemen over jezelf of in een groep is goed, zolang het vertrouwen aanwezig is en met respect. De baas spelen over een ander is niet de bedoeling. Rustig en luisterend aanwezig zijn is prettig, zolang er vertrouwen is en kinderen zichzelf of een ander niet zielig vinden. Vertrouwen houdt in dat we allen gelijkwaardig zijn en tegelijk verschillende talenten en kwaliteiten hebben. Daarvoor hebben we respect en leren van en met elkaar. Vanuit onze pedagogische visie leren wij kinderen kanjergedrag waarbij ze hun gevoelens kunnen uiten, voor zichzelf leren opkomen en leren samenwerken aan de hand van Kanjerlessen. Bij eventuele conflictsituaties worden stappen gezet aan de hand van de Kanjerposters.

Didactische visie

Onderwijs draagt bij om leerlingen zowel nu als in de toekomst te helpen om deel te nemen aan de maatschappij. Op school leren de kinderen zowel cognitieve vaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven als hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals samenwerken, kritisch denken, creatief denken, media wijsheid en problemen oplossen. De didactische visie van De Ladder is gebaseerd op ontwikkelingsgericht onderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat niet alleen om overdracht van cognitieve kennis en vaardigheden, maar beoogt ook de vorming van onderzoeksvaardigheden, sociale, morele en creatieve vaardigheden en houdingen. Wij werken met thema’s van 6 tot 8 weken. De Ladder heeft dit vormgegeven binnen het projectonderwijs, waarbij gewerkt wordt met de schoolbrede thema’s De aarde, Wonen & Bouwen, Leonardo en de Renaissance, Uitvindingen & Ontdekkingen, Vieren & Herdenken, Het Heelal, De Wereld van Werk en Wat is Leven?

 

1e principe: zone van de naaste ontwikkeling

In de weektaak vanaf groep 4 werken de kinderen op hun eigen niveau met Snappet op de chromebooks. Voor meer- en hoogbegaafdenleerlingen met een eigen leerlijn, is er uitdagend of aangepast programma in de groepen.

 

2e principe: brede persoonsontwikkeling

Niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdragen, maar de ontwikkeling van de leerling beïnvloeden door de wereld in de school te halen. In het projectonderwijs gaan leerlingen onderzoeken en ontdekken. Er is een vakdocent natuur, gym en verschillend per thema een creatieve docent, zodat de leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

3e principe: ieder kind is ontwikkelbaar

De ontwikkeling van een kind is te beïnvloeden, het is geen vaststaand proces. Een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo waarbij vaardigheden een belangrijke plek innemen. We helpen het kind stap voor stap in hun ontwikkeling. Het is niet een vaststaand gegeven hoe een schoolloopbaan van een kind eruit komt te zien. Hierbij hanteren we observaties, methode toetsen, Cito-toetsenen ontwikkelgesprekken met ouders, kind en leerkrachten. Deze ontwikkeling maken wij zichtbaar in Mijn Rapportfolio.

 

4e principe: zingeving

Het is van belang dat de leerling weet wat het nut is van het geleerde. Er wordt betekenis gegeven aan het onderwijs, waarbij wij een onderdeel zijn van de maatschappij. In ons onderwijs werken wij doelgericht.

 

5e principe: observeren en reflecteren.

Door middel van observatie en gesprek analyseert de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af. Evalueren en bijstellen is een doorlopend proces. Op De Ladder is het gebruikelijk dat kinderen in de groepen 5 t/m 8 betrokken worden bij hun eigen leerproces en bij de ontwikkelingsgesprekken aanwezig zijn.

Oecumenische visie

Onder onze oecumenische visie verstaan wij respect voor elkaar, je plek in de samenleving vinden, maatschappelijke betrokkenheid tonen en feedback geven en krijgen. Op De Ladder leren de kinderen om met elkaar te praten over overeenkomsten en verschillen. We gaan uitdagingen niet uit de weg: de school is de oefenplaats voor de maatschappij. Onze school is een plek waar iedereen geaccepteerd en gewaardeerd wordt en je je veilig mag voelen. Onderlinge verschillen in karakter, cultuur of levensbeschouwing zijn een verrijking.

 

De Ladder werkt vanuit de oecumenische visie. Oecumenisch houdt in dat er wordt gestreefd naar wereldwijde religieuze eenheid van de verschillende christelijke kerken. Oecumenisch onderwijs bevordert de eenvoud, samenwerking en het onderlinge begrip. Daarbij is respect hebben voor elkaar en je plek vinden in de samenleving een belangrijk uitgangspunt. Twee keer per jaar wordt er een schoolprojectvieringen georganiseerd voor en door de kinderen. De ene viering is er een pastor vanuit de katholieke gemeente en de andere viering een voorganger vanuit de protestantse gemeente. Drie keer per week schenken wij aandacht aan de verhalen uit de methode Trefwoord met o.a. Bijbelverhalen, spiegelverhalen of verhalen over andere wereldgodsdiensten. Leerlingen maken kennis met het Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. Onze visie is dat kinderen zich hierdoor bewust worden van levensbeschouwelijke thema’s zoals arm en rijk, relaties, normen en waarden, feesten en herdenken. Belangrijk hierbij is dat er geluisterd wordt naar elkaar en het leren vormen en verwoorden van een eigen standpunt.