Medezeggenschapsraad

MRIn de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over alle belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Een MR op school is verplicht. Formeel heeft een MR te maken met het bestuur. In de praktijk zal de directeur van de school bij de vergaderingen van de MR op uitnodiging bij een aantal agendapunten aanschuiven.

Het bestuur moet elk belangrijk besluit eerst aan de MR voorleggen. Zonder het inwinnen van advies of de instemming van de MR mag een besluit niet zomaar worden uitgevoerd. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007.

De hoofdtaken van de MR zijn onder meer:

  • Formeel overlegorgaan tussen ouders en personeel enerzijds en met het schoolbestuur anderzijds.
  • Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg.
  • Instemmen met de vaststelling van o.a. schoolplan, zorgplan en schoolgids.

De MR bestaat uit twee geledingen: één geleding wordt gevormd uit en door het onderwijspersoneel, de ander geleding uit ouders.

Vanuit de oudergeleding nemen Wllemien van Tiel (voorzitter), Xandra Houtackers en Mascha Bolweg-Letiche (nog geen officieel lid, zal de plek van Xandra over enkele maanden overnemen) plaats. Vanuit de leerkrachten zijn het Esther van den Top en Marjon Doornenbal.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@deladder.nl

Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 - 2018 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life | Privacyverklaring