MR

Overleg orgaan
Eenpitter

In de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over alle belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. Een MR op school is verplicht. Formeel heeft een MR te maken met het bestuur. Tweemaal per jaar schuift de directeur als uitvoerend bestuurder bij de MR aan. Het bestuur moet elk belangrijk besluit eerst aan de MR voorleggen. Zonder het inwinnen van advies of de instemming van de MR mag een besluit niet zomaar worden uitgevoerd. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De hoofdtaken van de MR zijn onder meer:

  • formeel overlegorgaan tussen ouders en personeel enerzijds en met het schoolbestuur anderzijds;
  • bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg;
  • instemmen met de vaststelling van o.a. schoolplan, zorgplan, schoolgids en het maken van een jaarverslag.

De MR bestaat uit twee geledingen: één geleding wordt gevormd uit en door het onderwijspersoneel, de ander geleding uit ouders. De oudergeleding bestaat uit Lotte de Rooij (voorzitter), Karianne Fitzpatrick (secretaris), Loes Hoogendoorn en Matthijs de Boer. De personeelsgeleding bestaat uit Bianca Bos en Henrike van Manen. De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@deladder.nl

De eerste MR vergadering van schooljaar 2023-2024 vindt plaats op dinsdag 12 september, via de link is de agenda (DEF Agenda MR 12 sep 2023) in te zien.