Onderwijs en vakken

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De Ladder hecht veel waarde aan een veilig speel- en werkklimaat, zodat kinderen samen kunnen leren en zich ontwikkelen. De Ladder heeft gekozen voor de methode Kanjertraining om een sociaal veilige school te creëren in de groepen 1 t/m 8. We behalen in juni 2018 het officieel erkende certificaat Kanjerschool! We gaan uit van de positieve eigenheid van de mens, die het verlangen heeft goed te doen. Onder sociaal veilige school verstaan we een school waarin we Kanjerafspraken hanteren. Deze Kanjerafspraken sturen het pedagogische handelen van de leerkracht en worden dagelijks gebruikt om de sfeer en omgang in de klas prettig te houden. Als kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan, zullen ze beter presteren op school. In ons beleidsplan Sociaal Veilige school vindt u hierover meer informatie. De Kanjer coördinatoren van onze school zijn Lianne van den Essenburg en Marcha van Merriënboer.

Leesonderwijs
De Ladder is een echte leesschool met een prachtige schoolbibliotheek waarin leerlingen meerdere keren per week boeken kunnen ruilen. Deze bibliotheek beschikt over een grote collectie boeken en wordt regelmatig voorzien van nieuwe boeken waardoor het leesplezier nόg meer wordt vergroot.  Leesbevordering zien wij als de basis van het totale leesonderwijs. Er worden diverse groepsdoorbrekende leesactiviteiten georganiseerd. Zo lezen leerlingen uit groep 8 wekelijks voor aan kleuters en kunnen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 tutor, – en maatjes lezen. In de groepen 1 en 2 wordt de klankkast bij de voorbereidende leesactiviteiten gebruikt.
Onze leesmethode voor aanvankelijk lezen in groep 3 is de nieuwste methode van Veilig leren lezen Kim versie, die in 2017-2018 is ingevoerd. Vanaf groep 4 gebruiken we voor technisch lezen de methode Timboektoe en voor begrijpend lezen Goed gelezen.
Als echte leesschool hebben wij een duidelijke visie waarvoor in 2016 een pluim is uitgereikt door Prinses Laurentien tijdens de Nationale Voorleesdagen op onze school. Dit is op een leuke manier weergegeven in deze film door de NTR. Alle activiteiten van de leesbevordering zijn opgenomen in de visie leesbevordering. Tevens hebben wij een protocol zwakke lezers en spellers.
De leescoördinatoren van onze school zijn Bianca Bos en Mirjam Meijer.

Levensbeschouwelijke vorming
Wij zijn een oecumenische school, waarbij we een aantal keer in de week tijdens de dagopening aandacht schenken aan de verhalen uit de methode Trefwoord met onder andere Christelijke Bijbelverhalen, spiegelverhalen of verhalen over andere wereldgodsdiensten. Twee keer per jaar is er een schoolprojectviering georganiseerd voor en door leerlingen. Eén keer per jaar is er een vredesviering op het schoolplein. De Christelijke feestdagen worden gevierd door onder andere het opvoeren van een kerstmusical.  De coördinatoren van oecumenische activiteiten zijn Mieke de Groen en Mirjam Meijer.

Rekenonderwijs
Op De Ladder wordt het rekenonderwijs aangeboden vanuit realistische contexten. Leerlingen leren goed rekenen door verbindingen te leggen tussen wat ze leren in de dagelijkse praktijk. We gebruiken daarbij de rekenmethode De wereld in getallen. Leerlingen leren nadenken over wiskundige activiteiten en de juistheid daarvan te controleren. Ze leren inzicht verwerven én hun vaardigheden te oefenen. Cijferen krijgt veel aandacht, maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabel.
Vanaf midden groep 4 werken de leerlingen met o.a. rekenen op de Snappet. Snappet is een tablet waarbij oefenstof verwerkt kan worden. Voordeel is dat leerlingen oefenstof op hun eigen niveau kunnen maken. Ze krijgen direct na iedere opgave feedback op hun werk waardoor ze niet hoeven te wachten tot de volgende dag als het werk is nagekeken. De leerkracht kan op het eigen scherm zien hoe de opgaven gemaakt zijn en direct begeleiden waar nodig. U kunt in dit filmpje een indruk krijgen van ons tabletonderwijs.

Taalonderwijs
Kenmerkend voor taal is taalverkenning, luisteren, spreken en gesprek. Kwaliteit en resultaat zijn sleutelwoorden voor onze taalmethode Taalactief 4.  Het taalprogramma onderscheidt vier leerstofdomeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven. Het is een opbrengstgerichte methode. Elk lesdoel is op drie niveaus uitgewerkt zodat alle kinderen op een passend niveau werken. Naast de leerlijn van taal gebruiken we ook de leerlijn van spelling binnen Taal Actief 4.

Projectonderwijs
De wereld van morgen koppelen aan het onderwijs van vandaag. Boeiend, samenhangend en motiverend onderwijs goed vorm en inhoud geven. Dat is wat wij doen met projectonderwijs. Wij gebruiken daarbij de internationale methode Projects4Learining binnen het onderzoekend- en ontdekkend leren. Van kinderen in deze tijd wordt verwacht dat ze kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen hebben, ICT geletterd zijn, kritisch kunnen denken, creatief kunnen denken, sociale en culturele vaardigheden hebben. Om ons onderwijs daar zo goed mogelijk op af te stemmen hebben wij ervoor gekozen om met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek te werken vanuit projecten. Het uitgangspunt bij het werken in projecten is dat de kinderen vanuit een overkoepelend thema op een integrale wijze naar de wereld leren kijken. De projectcoördinatoren van onze school zijn Arjan Roelofs, Iris Kop, Marcha van Merriënboer en Timon Saman.

Kunst en Cultuureducatie
Binnen het projectonderwijs hebben de creatieve vakken drama, muziek, tekenen en handenarbeid een plek. Bij de creatieve vakken worden de projectthema’s ingezet. Als bronmateriaal wordt de methode Moet je Doen gebruikt. Aan de hand van opdrachten gaan leerlingen boetseren, tekenen etc. In het ontdeklokaal van onze school staat al het handvaardigheid- en techniekmateriaal. Als school nemen we deel aan het Kunst & Cultuurmenu. Gedurende hun schoolloopbaan komen leerlingen in aanraking met alle verschillende kunstdisciplines door specialisten van Kunst Centraal. Onze kunst en cultuurcoördinatoren zijn Mirjam Meijer en Francien IJkel.

Engels
Om mee te komen met de internationale economie wordt een goede beheersing van het Engels noodzakelijk gevonden volgens de Onderwijsraad. Om die reden geven wij vanaf groep 1 Engels in alle klassen. Wij gebruiken daarbij de methode Take it easy! In de onderbouw groepen wordt de methode digitaal aangeboden. Met behulp van de native speakers leren de kinderen spelenderwijs Engelse woorden en zinnen. Er wordt gekeken naar thematische filmpjes en daarnaast zijn er verschillende activiteiten zoals rijmpjes, spelletjes en liedjes. Voor de bovenbouwgroepen wordt de les nog steeds digitaal aangeboden. Daarnaast werken de kinderen in een werk- en leerboek. In de groepen 7 en 8 hebben wij een (vrijwillige) Engels vakdocent die de leerlingen extra Engelse lessen geeft waarbij de nadruk ligt op het durven spreken in het Engels en de grammatica.

Bewegingsonderwijs
De Ladder is de sportiefste basisschool 2015 van de Utrechtse Heuvelrug geworden doordat wij een vakleerkracht gym voor de groepen 3 t/m 8 én een gevarieerd sportprogramma hebben. We werken samen met sportverenigingen uit Maarn en omstreken zodat kinderen kennis kunnen maken met de sporten zoals tennis, basketbal, judo, hockey, ateletiek en voetbal. Basisschool De Ladder in Maarn hecht veel waarde aan sportieve activiteiten, omdat sporten gezond is. De school heeft een eigen speellokaal voor de kleuters. Tussen de leswisselingen door worden veel beweegtussendoortjes gedaan. Ieder jaar doet De Ladder mee met het schoolvoetbaltoernooi en Koningsdag. In alle groepen wordt het programma fit@school van de Utrechtse Heuvelrug gegeven. Onze sportcoördinatoren zijn Arjan Roelofs en Jaap Krüger.

Schrijven en ICT vaardigheden
Op De Ladder hechten wij waarde aan zowel een goede schrijfontwikkeling als aan ICT vaardigheden.
In 2016 is de nieuwste methode Pennenstreken ingevoerd.  Het uitgangspunt binnen het schrijfonderwijs is dat leerlingen leesbaar leren schrijven. In groep 3 t/m 6 leren leerlingen het verbonden schrift. In groep 7 en 8 leren ze naast het verbonden schrift ook het blokschrift.
Vanaf groep 5 worden ICT vaardigheden binnen het projectonderwijs aangeboden. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze informatie kunnen opzoeken op het wereldwijde web, werken met  tekstverwerkingsprogramma’s, en hoe ze PowerPoint en Prezi presentaties kunnen maken. In groep 7 volgen leerlingen een typecursus. Onze ICT coördinatoren zijn Henrike van Manen en Arjan Roelofs.

Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 - 2018 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life | Privacyverklaring