Organisatie en bestuur

Bijzonder onderwijs
Eenpitter

Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of een visie op het onderwijs. De Ladder behoort als oecumenische school tot het bijzonder onderwijs.

De Ladder is de enige school onder het bestuur Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn. De school is trots op het feit dat zij een eenpitter is vanwege de korte lijnen die er zijn tussen het toezichthoudend bestuur en de directeur-bestuurder. De leden van de vereniging zijn de ouders/verzorgers van leerlingen op onze school. Uit hun midden kiezen de leden een toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vijf vrijwillige ouders. De belangrijkste taak van het toezichthoudend bestuur is om toezicht te houden op het beleid van de school. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Dit betreft o.a. het onderwijsinhoudelijk beleid, financieel beleid, het personeelsbeleid en de huisvesting. In overleg met het schoolmanagementteam en de medezeggenschapsraad bepalen de directeur-bestuurder en het toezichthoudend bestuur gezamenlijk de hoofdlijnen van het beleid. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het toezichthoudend bestuur en de directeur-bestuurder is vastgelegd in het managementstatuut.

Om de school optimaal te laten functioneren is het essentieel dat iedereen effectief samenwerkt. Het bestuur zet zich ervoor in om een goede samenwerking te bevorderen. Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar en organiseert minimaal één keer per schooljaar in juni een algemene ledenvergadering, waarin zij zich verantwoorden over het gevoerde beleid, het onderwijs en de schoolorganisatie.

Samenstelling van het bestuur

Righard Atsma                                 Voorzitter
Marco Pater                                     Extern bestuurslid
Natanja de Kok                                Onderwijs
Derk Welling                                    Huisvesting
Arjan Spruijt                                     Penningmeester

Contact: bestuur@deladder.nl