Organisatie en bestuur

Bijzonder onderwijs
Eenpitter

Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of een visie op het onderwijs. De Ladder behoort als oecumenische school tot het bijzonder onderwijs.

De Ladder is de enige school onder het bestuur Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn. De school is trots op het feit dat zij een eenpitter is door de korte lijnen die er zijn tussen bestuur en directeur. De leden van de vereniging zijn de ouders/verzorgers van leerlingen op onze school. Uit hun midden kiezen de leden een bestuur. Het bestuur bestaat uit zes vrijwillige ouders. De belangrijkste taak van het bestuur is om toezicht te houden op het beleid van de school. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Dit betreft o.a. het onderwijsinhoudelijk beleid, financieel beleid, het personeelsbeleid en de huisvesting. In overleg met het schoolmanagementteam en de medezeggenschapsraad bepalen de directeur en het bestuur gezamenlijk de hoofdlijnen van het beleid. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bestuur en directeur is vastgelegd in het managementstatuut.

Om de school optimaal te laten functioneren is het essentieel dat iedereen effectief samenwerkt. Het bestuur zet zich ervoor in om een goede samenwerking te bevorderen. Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar en organiseert minimaal één keer per schooljaar in juni een algemene ledenvergadering, waarin zij zich verantwoorden over het gevoerde beleid, het onderwijs en de schoolorganisatie. De contributie van het lidmaatschap van de vereniging is vastgesteld op een verplichte bijdrage van €3,50. De oudercommissie int deze contributie namens het bestuur tegelijkertijd dat zij de vrijwillige ouderbijdrage van €50 per kind.

Samenstelling van het bestuur

Righard Atsma                                 Voorzitter

Marco Pater                                     Secretaris

Natanja de Kok                                Onderwijs

Derk Welling                                    Huisvesting

Arjan Spruijt                                     Penningmeester

Contact: bestuur@deladder.nl