Passend onderwijs

We
helpen elkaar
Afstemming

De Ladder hecht veel waarde aan het bieden van passende zorg voor onze leerlingen. Onze missie is om goed onderwijs in een veilige omgeving te kunnen bieden. Op De Ladder werken we volgens de cyclus van handelingsgericht werken. De onderwijsbehoeften van kinderen staan daarbij centraal,. Het gaat om afstemming op en wisselwerking tussen het kind en de omgeving. Zowel kind als leerkracht, school en ouders spelen daarin een rol. We maken gebruik van dagtaken in de onderbouw en weektaken in de bovenbouwgroepen, waarbij de instructietafel voor verlengde instructies door de groepsleerkracht wordt ingezet.

Zorgteam

Het zorgteam van De Ladder bestaat uit Esther van den Top, Henrike van Maanen en Marcha Merriënboer.  Esther is twee dagen per week werkzaam als intern begeleider, zij heeft een Master SEN gedaan. Henrike is één dag per week werkzaam als intern begeleider. Samen coördineren zij de zorg door het voeren van leerlingenbesprekingen met de groepsleerkrachten, onderhouden van contacten met interne en externe hulpverleners en instanties en zijn zij aanwezig bij gesprekken met ouders over zorgtrajecten. Invulling aan de zorg die niet in de groep gegeven kan worden, wordt opgepakt door Henrike (RT) en Marcha (RT-extra).

Zorg aan de onderkant (RT)

Ons doel is de leerlingen zoveel mogelijk in de groep extra zorg te bieden. In sommige gevallen is er op bepaalde momenten extra zorg nodig voor individuen of kleine groepen buiten de groep op een bepaald onderdeel. De RT wordt gegeven door Henrike.

Zorg aan de bovenkant (RT-extra)

Op De Ladder is het hele team geschoold hoe om te gaan met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook bij deze zorg is ons doel om zoveel mogelijk in de groep aan te bieden. De groepsleerkracht zorgt voor een aanvullend programma voor deze leerlingen gedurende de schoolweek. Als leerlingen leerdoelen hebben die niet in de groep aangeboden kunnen worden, dan krijgen zij ondersteuning in de RT-extra. De RT-extra wordt gegeven door Marcha.

Meer over het beleid hierop is opgenomen in het Beleid meerbegaafdheid

Resultaten en observatiemethodes

Alle resultaten van de methodegebonden toetsen van alle vakken worden digitaal ingevoerd in het systeem ‘ParnasSys’. Voor het volgen van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied gebruiken we Kanvas. Dit systeem is verbonden aan de Kanjermethode. Op De Ladder gebruiken we naast de toetsen die gekoppeld zijn aan de methodes ook methode-onafhankelijke toetsen en overig diagnostisch materiaal. Voor alle groepen gebruiken we voor het volgen van de cognitieve ontwikkeling het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit zijn genormeerde toetsen waarmee de cognitieve vaardigheden van een kind worden gemeten en vergeleken met het landelijk gemiddelde.

Meer lezen over de zorg? Het schoolondersteuningsprofiel is opgenomen in het downloadcentrum onder zorg.