Passend onderwijs

We
helpen elkaar
Afstemming

De Ladder hecht veel waarde aan het bieden van passende zorg voor onze leerlingen. Onze missie is om goed onderwijs in een veilige omgeving te kunnen bieden. Op De Ladder werken we volgens de cyclus van handelingsgericht werken. De onderwijsbehoeften van kinderen staan daarbij centraal, wat een kind nodig heeft om de onderwijsdoelen te behalen. Het gaat om afstemming op en wisselwerking tussen het kind en de omgeving. Zowel kind als leerkracht, school en ouders spelen daarin een rol. We maken daarbij gebruik van dagtaken in de onderbouw en weektaken in de bovenbouwgroepen, waarbij de instructietafel voor verlengde instructies door de groepsleerkracht wordt ingezet.

Zorgteam

Sinds het schooljaar 2017-2018 is ons zorgteam uitgebreid. Esther van den Top is de intern begeleider, zij heeft Master SEN gestudeerd. Zij coördineert de zorg door het voeren van leerlingenbesprekingen met de groepsleerkrachten, onderhoudt contacten met interne en externe hulpverleners en instanties en is, indien nodig, aanwezig bij gesprekken met ouders over zorgtrajecten. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg voor de leerlingen in zijn of haar klas. De groepsleerkracht wordt hierbij, indien nodig, ondersteund door de intern begeleider, onderwijsassistent of specialist meerbegaafdheid. De onderwijsassistent biedt zorg aan individuen of kleine groepjes kinderen buiten de klas en wordt aangestuurd door de groepsleerkracht. Ouders worden van een zorgtraject op de hoogte gebracht door de eigen leerkracht.

Zorg aan de onderkant

Ons doel is de leerlingen zoveel mogelijk in de groep extra zorg te bieden. In sommige gevallen is er op bepaalde momenten extra zorg nodig voor individuen of kleine groepen buiten de groep op een bepaald onderdeel. Deze ondersteuning wordt tot aan de zomervakantie 2021 gegeven door Henrike van Manen.

 

Meerbegaafdheid

Op De Ladder is het hele team geschoold hoe om te gaan met meerbegaafde leerlingen. De groepsleerkracht zorgt voor een aanvullend programma voor deze leerlingen gedurende de schoolweek. Er zijn twee specialisten meerbegaafdheid op De Ladder aanwezig. Pia van Noort begeleidt de RT extra groepen 1 t/m 3 één dag per veertien dagen. Daniëlle van Leeuwen begeleidt de RT-extra van de groepen 4 t/m 8 een dag per week.

Het team van De Ladder is geschoold hoe om te gaan met meerbegaafdheid in de klas. Tevens is er een beleidsplan meerbegaafdheid aanwezig.

Ons doel is om de zorg zoveel mogelijk in de klas te bieden. De groepsleerkracht is altijd eindverantwoordelijk voor de groep met ondersteuning van de specialist meerbegaafdheid die de leerlingen op bepaalde momenten uit de klas halen voor extra ondersteuning op het gebied van ‘leren leren’, de fixed en growth mindset of uitleg van plus-opdrachten. Meerbegaafde leerlingen worden wekelijks buiten de groep begeleid in zogenaamde RT-extra flex groepen. De groepsleerkrachten uit alle groepen inventariseren aan de hand van SiDi, een signaleringsinstrument, welke leerlingen in aanmerking komen voor de RT-extra flex groepen. Meer over het beleid hierop is opgenomen in het Beleid meerbegaafdheid

Resultaten en observatiemethodes

Alle resultaten van de methode gebonden toetsen van alle vakken worden digitaal ingevoerd in het systeem ‘Parnassys’. Voor het volgen van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied gebruiken we Kanvas. Dit systeem is verbonden aan de Kanjermethode. Op De Ladder gebruiken we naast de toetsen die gekoppeld zijn aan de methodes ook methode onafhankelijke toetsen en overig diagnostisch materiaal. Voor alle groepen gebruiken we voor het volgen van de cognitieve ontwikkeling het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit zijn genormeerde toetsen waarmee de cognitieve vaardigheden van een kind worden gemeten en vergeleken met het landelijk gemiddelde.

Meer lezen over de zorg? Het schoolondersteuningsprofiel is opgenomen in het downloadcentrum onder zorg.