Zorg en ondersteuning

Bezoek
een open
ochtend

De Ladder hecht veel waarde aan het bieden van passende zorg voor onze leerlingen. Onze missie is om goed onderwijs in een veilige omgeving te kunnen bieden. Op De Ladder werken we volgens de cyclus van handelingsgericht werken. De onderwijsbehoeften van kinderen staan daarbij centraal, wat een kind nodig heeft om de onderwijsdoelen te behalen. Het gaat om afstemming op en wisselwerking tussen het kind en de omgeving. Zowel, kind als leerkracht, school en ouders spelen daarin een rol. We maken daarbij gebruik van dagtaken in de onderbouw en weektaken in de bovenbouwgroepen, waarbij de instructietafel voor verlengde instructies door de groepsleerkracht wordt ingezet.

Zorgteam
Sinds het schooljaar 2017-2018 is ons zorgteam uitgebreid. Er is een intern begeleider aanwezig; Esther van den Top voor de groepen 1 t/m 8, zij heeft een aanvullende opleiding hebben gevolgd. Zij coördineert de zorg door het voeren van leerlingenbesprekingen met de groepsleerkrachten, onderhouden contacten met interne en externe hulpverleners en instanties en zijn, indien nodig, aanwezig bij gesprekken met ouders over zorgtrajecten.

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg voor de leerlingen in zijn of haar klas. De groepsleerkracht wordt hierbij, indien nodig, ondersteund door de intern begeleiders, onderwijsassistent of specialist meerbegaafdheid.

Op De Ladder is het hele team geschoold hoe om te gaan met meerbegaafde leerlingen. De groepsleerkracht zorgt voor een aanvullend programma voor deze leerlingen gedurende de schoolweek. Er is een specialist meerbegaafdheid op De Ladder aanwezig, Daniëlle van Leeuwen, die leerkrachten aanstuurt en coacht, materialen bestelt en contacten onderhoudt met interne en externe instanties. Daarnaast begeleidt zij de meerbegaafde leerlingen van groep 4 t/m 8 gedurende 1 dag per week in de RT-extra flexgroepen. Een dag per week geeft Esther van den Top als specialist van het jonge kind RT aan de groepen 1 t/m 3.

Zorg aan de onderkant
Ons doel is de leerlingen zoveel mogelijk in de groep extra zorg te bieden. In sommige gevallen is er op bepaalde momenten extra zorg nodig voor individuen of kleine groepen buiten de groep op een bepaald onderdeel. Deze ondersteuning werd gegeven door een onderwijsassistent.

Zorg aan de bovenkant
Sinds schooljaar 2016-2017 is De Ladder gestart om meerbegaafdheid beter vorm te geven. Er is een protocol meerbegaafdheid geschreven, het team heeft scholing gevolgd en een teamlid heeft de opleiding specialist meerbegaafdheid gevolgd. Ook bij de zorg aan de bovenkant is ons doel om de zorg zoveel mogelijk in de klas te bieden. De groepsleerkracht is altijd eindverantwoordelijk voor de groep. Op sommige vlakken is extra ondersteuning op het gebied van ‘leren leren’ of uitleg van plus-opdrachten wenselijk. Vanaf schooljaar 2017-2018 worden meerbegaafde leerlingen 1 ½ uur per week buiten de groep begeleid in zogenaamde RT-extra flex groepen. De groepsleerkrachten uit de groepen en 4 t/m 8 inventariseren aan de hand van SiDi, een signaleringsinstrument, welke leerlingen in aanmerking komen voor de RT-extra flexgroepen.

Resultaten en observatiemethodes Alle resultaten van de methodegebonden toetsen van alle vakken worden digitaal ingevoerd in het systeem “Parnassys”. Voor het volgen van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied gebruiken we Kanvas, deze methode is verbonden aan de Kanjermethode.

Op De Ladder gebruiken we naast de toetsen die gekoppeld zijn aan de methodes ook methode onafhankelijke toetsen en overig diagnostisch materiaal. Voor alle groepen gebruiken we voor het volgen van de cognitieve ontwikkeling het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit zijn genormeerde toetsen waarmee de cognitieve vaardigheden van een kind worden gemeten en vergeleken met het landelijk gemiddelde.

Meer informatie vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel 2018-2019